Regulamin subsktybcji newslettera projektu
Edukacja Żywieniowa.PL

Osoba przystępująca do subskrypcji newslettera Serwisu wyraża zgodę na przedstawione poniżej postanowienia:
1. Właściciel Serwisu https://www.edukacjazywieniowa.pl (dalej zwanym „Właścicielem Serwisu”) rozsyła newsletter elektroniczny do wszystkich osób, które wyraziły na to zgodę (dalej zwanymi „Subskrybentami”).
2. Do subskrypcji można przystąpić poprzez podanie adresu poczty elektronicznej w formularzu rejestracyjnym newslettera na stronie https://www.edukacjazywieniowa.pl
3. Wysyłka newslettera świadczona jest nieodpłatnie.
4. Osoba, która przy zamawianiu subskrypcji newslettera podała nieprawdziwe dane lub podała adres poczty elektronicznej osoby trzeciej bez jej wiedzy i zgody, ponosić będzie z tego tytułu wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Właściciela Serwisu w przypadku zgłoszenia przez tę osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń wobec Właściciela Serwisu.
5. Subskrybent przystępując do subskrypcji newslettera jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych (adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska innych danych kontaktowych) w bazie danych Serwisu www.edukacjazywieniowa.pl oraz ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera. Przekazane dane, tj. adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko oraz inne dane kontaktowe mogą być także przetwarzane dla prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, jeżeli przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Adresy poczty elektronicznej Subskrybentów będą przechowywane i przetwarzane dla celów wykonania subskrypcji Serwisu
www.edukacjazywieniowa.pl
6. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna. Brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia przesyłanie newslettera.
7. Subskrybent może w dowolnym czasie zrezygnować z subskrypcji i tym samym wycofać zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. W tym celu Subskrybent powinien użyć odpowiedniego linku znajdującego się w każdym emailu/lub na stronie internetowej w stopce  wysyłanym zgodnie z wyrażoną zgodą na wysyłanie newslettera. Wypisanie z subskrypcji nastąpi  automatycznie.
8. Właściciel Serwisu ma w każdym czasie prawo do dokonania zmian, modyfikacji lub zaprzestania przesyłania newslettera bez wcześniejszego powiadomienia subskrybentów. Podjęcie przez Właściciela Serwisu działań wskazanych w zdaniu powyżej nie stanowi podstawy do jakichkolwiek
roszczeń ze strony Subskrybentów.
9. W razie nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
10. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu poprzez wysłanie zaktualizowanej wersji na adres poczty elektronicznej podany przez Subskrybentów w formularzu rejestracyjnym.