Polityka prywatności strony internetowej projektu
Edukacja Żywieniowa.PL

1. Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym www.edukacjazywieniowa.pl (zwanym dalej „Serwisem”) został stworzony i przyjęty przez Właściciela domeny firmę SKCSR-Sylwia Krupa w celu:
• podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisywane jest problematyce ochrony prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis,
• udzielenia Użytkownikom informacji dot. wykorzystywania plików cookies w tych Serwisie, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 200 4. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), zwanej dalej „Prawem telekomunikacyjnym”, w brzmieniu obowiązującym od 22 marca 2013 r.
2. Poniżej zostały zawarte zasady zbierania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach obowiązujące w Serwisie, a także przy składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczanie – bez żadnej odpłatności z tego tytułu – newsletterów.
3. Zapewnia się, że nadrzędnym celem Właściciela domeny www.edukacjazywieniowa.pl jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204).
4. Właściciel domeny nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkowników Serwisu innym osobom lub  instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez Politykę dane osobowe użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
5. Zapewnia się także, że przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych, zwłaszcza tych, które chronią prywatność Użytkowników serwisów internetowych jest priorytetem dla Właściciela domeny.
6. Zastrzega się jednocześnie, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Właściciel domeny nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Proponuje się, by przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe, zapoznali się Państwo z dokumentem dot. polityki prywatności, jak i dokumentem stosowania plików cookies, jeżeli takowe zostały stworzone, a w ich braku skontaktowali się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.
7. Zastrzega się, że na podstawie zawartych przez Właściciela domeny umów w ramach Serwis Właściciel domeny może wynająć miejsca na zamieszczanie reklam różnym sieciom reklamowym. Sieci te winny przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych, w tym tych, które odnoszą się do ochrony prywatności
użytkowników serwisów internetowych. Należy liczyć się z faktem, iż Właściciel domeny może nie mieć realnego wpływu na prowadzoną przez nie politykę prywatności i zasady wykorzystywania plików cookies, wobec czego namawia się użytkowników, by zapoznawali się z dokumentami dot. polityki ochrony
prywatności i zasad wykorzystywania cookies przez te podmioty. Właściciel domeny jest otwarty na zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie na adres: 03-242 Warszawa ul. Ludwika Kondratowicza 17/165 oraz mailowo na adres e-mail info@edukacjazywieniowa.pl. Zapewnia się, że każde takie zgłoszenie zostanie przeanalizowane, a odpowiedź na zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej lub zwrotnie.
8. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: info@edukacjazywieniowa.pl